درباره زبان بازرگان

هدف از ایجاد سایت چیست؟ چطور از سایت استفاده کنیم؟( نحوه خرید از فروشگاه ) زبان انگلیسی بازرگانی چیست؟ تفاوت انگلیسی عمومی و بازرگانی در چیست؟ درخواست همکاری با سایت( درج مطالب با نام نویسنده ) انگلیسی بازرگانی مناسب چه کسانی است؟ مزایای یادگیری آن چیست؟